Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 242322-2014 z dnia 2014-07-18 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Gdynia
: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 34928110-2 - bariery drogowe. 2. Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie, rozstawienie w terenie oraz demontaż i wywiezienie będących własnością (pozostających w...

Gdynia: Udostępnienie wraz z rozstawieniem barierek wolnostojących dla potrzeb World Championship Red Bull Air Race Gdynia
Numer ogłoszenia: 190670 - 2014; data zamieszczenia: 05.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udostępnienie wraz z rozstawieniem barierek wolnostojących dla potrzeb World Championship Red Bull Air Race Gdynia.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 34928110-2 - bariery drogowe. 2. Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie, rozstawienie w terenie oraz demontaż i wywiezienie będących własnością (pozostających w dyspozycji) Wykonawcy barierek wolnostojących na potrzeby imprezy sportowej pod nazwą Red Bull Air Race World Championship Gdynia, zwanej dalej Imprezą, która odbędzie się na terenie Gdyni w dniach 25-27 lipca 2014 roku, na podstawie i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz dokumentacją rysunkową stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Barierki ustawione będą na terenie Miasta Gdyni zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i zgodnie z planem Imprezy przygotowanym przez Zamawiającego. 4. Barierki ustawiane będą: 1) w wyznaczonych ciągach np. wzdłuż ulicy, lub 2) w wyznaczonych punktach np. grupach po kilkanaście sztuk. 5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) udostępnienie barierek o łącznej długości 2.600 m, 2) transport i rozładunek barierek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 3) montaż i rozstawienie barierek w terenie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z instrukcjami montażu dostawcy barierek, 4) demontaż i wywiezienie barierek po zakończeniu Imprezy. 6. Ilości i terminy dostarczenia i rozstawienia i demontażu barierek: 1) dla potrzeb strefy Imprezy Masowej - w dniu 23.07.2014 roku dostarczyć i rozpocząć rozstawianie 2.350 m barierek na terenie Bulwaru Nadmorskiego i przyległych plaż; gotowość na godzinę 08.00 w dniu 24.07.2014 roku; rozpoczęcie demontażu od godziny 24.00 w dniu 27.07.2014 roku do godziny 12.00 w dniu 28.07.2014 roku; 2) dla potrzeb strefy Race Airport - w dniu 12.07.2014 roku dostarczyć i rozpocząć rozstawianie 100 m barierek na terenie portu lotniczego Kosakowo; gotowość na godzinę 8.00 w dniu 13.07.2014 roku; rozpoczęcie demontażu ogrodzenia od godziny 20.00 w dniu 31.07.2014 roku do godziny 06.00 w dniu 01.08.2014 roku; 3) dla potrzeb strefy Red Bull Marina - w dniu 20.07.2014 roku dostarczyć i rozpocząć rozstawianie 150 m barierek na terenie Marina Gdynia; gotowość na godzinę 8.00 w dniu 21.07.2014 roku; rozpoczęcie demontażu ogrodzenia od godziny 20.00 w dniu 28.07.2014 roku do godziny 06.00 w dniu 01.08.2014 roku, dokładne miejsca i sposób ustawienia ogrodzeń uzgodnione będzie z Zamawiającym po podpisaniu umowy. 7. Terminy dostarczenia i rozstawienia barierek jak ich lokalizacje mogą ulec zmianie. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o powyższej zmianie w terminie 1 tygodnia przed planowanym rozpoczęciem prac związanych z dostawą i rozstawieniem barierek. 8. Zamawiający informuje, iż ilości barierek wskazane w ust. 5 i 6 są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 9. Szczegółowy opis barierki: 1) elementy barierki: podstawa/nogi, barierka właściwa i element łączący z kolejną barierką, 2) konstrukcja: barierka tworzy jednolitą konstrukcję tj. barierka nie może być złożona z części, 3) materiał: stal ocynkowana, Zamawiający nie dopuszcza innego tworzywa, 4) estetyczne tj. niepowyginane, czyste, wszystkie dostarczone barierki mają być w jednolitym i tym samym kolorze i wolne od jakichkolwiek elementów używanych do mocowania np. banerów reklamowych, 5) wszystkie dostarczone barierki maja być tego samego typu i rozmiaru, 6) szerokość jednej barierki: liczona bez elementów łączących z kolejną barierkę wynosi minimum 200 cm, ale nie więcej niż 300 cm, 7) wysokość jednej barierki: wynosi minimum 100 cm ale nie więcej niż 150 cm, 8) szerokość podstawy/nóg barierki: nie może być większa niż 45 cm, jednocześnie odległość od krawędzi podstawy/nogi do powierzchni bocznej barierki właściwej nie może być większa niż 35 cm, jednocześnie długość ewentualnej podstawy barierki nie może być dłuższa niż szerokość barierki, 9) wypełnienie części właściwej barierki: żebrowane bez wypełnienia pełnego; dostosowane do ustawiania ich przy wietrze, stabilne i odporne na przewracanie przez wiatr boczny, 10) grubość poszczególnych żeberek: wynosi od 1,5 cm do 2 cm, a odległość pomiędzy żeberkami wynosi od 12 cm do 15 cm, 11) w górnej części barierki wystarczająca ilość miejsca pomiędzy żeberkami aby umożliwić zawieszenie na barierkach banerów reklamowych z rozstawem oczek montażowych 40 cm - 60 cm, 12) barierki po połączeniu mają mieć możliwość ustawienia względem siebie pod kątem 330 stopni, 13) odległość wyznaczana przez system połączenia dwóch barierek wynosi od 7 cm do 10 cm, 14) odstęp pomiędzy podłożem a dolną krawędzią barierki właściwej wynosi maksymalnie 25 cm. 10. Wymagania co do sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu zamówienia na własny koszt, w skład którego wchodzą w szczególności koszty dostawy, transportu (przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi), montażu, rozstawienia barierek zgodnie z planem Zamawiającego i ich demontażu i wywiezienia po Imprezie, 2) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć barierki na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę barierek, 3) Wykonawca zobowiązany jest dokonać rozstawienia barierek zgodnie z zaleceniami i wskazaniami producenta zawartymi w dokumentacji technicznej przedmiotowych barierek oraz wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 4) Wykonawca każdorazowo po rozstawieniu barierek powiadomi Zamawiającego o gotowości do użytkowania, 5) odebranie danej części przedmiotu zamówienia nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym po wykonaniu danej części przedmiotu zamówienia, 6) jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że pomimo zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia dostawa lub/i prace nie zostały zakończone lub Wykonawca nie wywiązał się z innych obowiązków, o których mowa w umowie, Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na zakończenie przedmiotu zamówienia; wyznaczenie tego terminu nie przedłuża umownego terminu wykonania zamówienia, 7) w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub ukrytych wad jakościowych dostarczonych barierek, Zamawiający postawi barierki do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faxem/mailem powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach lub/i wadach w barierkach; Wykonawca będzie zobowiązany niezwłocznie tj. w dniu wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą partię barierek bezpośrednio na miejsce ich rozstawienia, 8) wykaz osób upoważnionych do kontaktu w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy. 11. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom 12. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a w stosunku do podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest podać również nazwę (firmę) podwykonawcy. 13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców, również za usterki gwarancyjne. 14. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na kwotę minimum 250.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia losowe. 15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 16. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupó.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.81.10-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 05.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii; 2) dokumenty dotyczące w szczególności charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem oraz zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; w przypadku, gdy powyższe informacje zostaną zawarte w pisemnym zobowiązaniu, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawca nie musi przedkładać przedmiotowych dokumentów

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje, że wprowadzenie zmian do zawartej umowy możliwe będzie w sytuacjach, gdy Zamawiający uzna, że zmiany te są niezbędne celem zapewnienia prawidłowego wykonania umowy przez strony, w szczególności w następujących przypadkach: 1) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, 2) mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami, 3) konieczności zmiany sposobu wykonania, miejsc wykonywania zamówienia lub zakresu zamówienia z przyczyn wcześniej nie przewidzianych, 4) konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 5) jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego, 6) zmiany cen brutto w związku ze zmianą obowiązujących stawek podatku od towarów i usług, 7) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, przed zmianą umowy Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia wymagania w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 8) innych zmian korzystnych dla Zamawiającego, chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gdyniasport.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Olimpijska 5/9 81-538 Gdynia.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.06.2014 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Olimpijska 5/9 81-538 Gdynia.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie